RODO oraz polityka cookies

RODO oraz polityka cookies

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej: RODO, informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu z tego tytułu prawach.

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest P.P.U.H. MAT-BUD ZBIGNIEW TYLL z siedzibą ul. Trzebawska 9/11
62-060 Stęszew. Może się Pani/Pan z nim skontaktować drogą elektroniczną na adres e-mail: betoniarnia@matbud.poznan.pl, telefonicznie pod numerem+48 61-819-52-52. W sprawach związanych z Państwa danymi proszę kontaktować się pod wskazanymi powyżej danymi kontaktowymi.
Administrator danych, mając na uwadze założenia art. 5 RODO, stosuje przy przetwarzaniu danych zasady: zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości, ograniczenia celu, minimalizacji danych, prawidłowości, ograniczenia przechowywania oraz integralności i poufności.

Określenie celu oraz podstawy przetwarzania danych

Informujemy, iż jako administrator Państwa danych osobowych będziemy stosować następujące procedury:

1. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności rachunkowych i podatkowych;
2. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
3. w celu zapobiegania nadużyciom i oszustwom statystycznym i archiwizacyjnym;

Dane te są przetwarzane wyłącznie w niezbędnym zakresie, uzasadnionym wyżej opisanym celem przetwarzania.
Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych są następujące akty prawne:
a. art. 6 ust. 1 lit. b RODO, zgodnie z którym przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem, jeżeli jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
b. art. 6 ust. 1 lit. c RODO, zgodnie z którym przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem, jeżeli jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Czas przechowywanie podanych danych osobowych

Kodeks cywilny (art. 118), określa 3 lata jako termin przedawnienia roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Ustawa o rachunkowości (art. 74 ust. 2 pkt 4), określa iż dowody księgowe dotyczące środków trwałych w budowie, pożyczek, kredytów oraz umów handlowych, roszczeń dochodzonych w postępowaniu cywilnym lub objętych postępowaniem karnym albo podatkowym – przechowuje się przez okres 5 lat od początku roku w którym te zdarzenia wystąpiły.

Mając na uwadze powyższe akty prawne, informujemy, iż Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas obowiązywania ewentualnej umowy zawartej Naszą firmą, a także po jej zakończeniu, maksymalnie przez okres 5 lat od dnia zakończenia roku obrotowego, w którym nastąpiło wykonanie umowy.

Odbiorcy danych

Do Państwa dane osobowych mogą mieć dostęp nasze podmioty współpracujące oraz przetwarzające dane, czyli firmy świadczące usługi informatyczne, księgowe oraz prawnicze,

Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługują Państwu następujące prawa:
1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
4. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Procedury związane z podaniem danych osobowych

Podanie Państwa danych ma charakter dobrowolny, ale jest może być konieczne do zawarcia bądź też wykonania umowy.

Podane dane osobowe, zgodnie z art. 13 RODO, przetwarzamy w celu zawarcia lub realizacji umowy. Państwa dane mogą zostać uzupełnione danym pochądzącymi z innych powszechnie dostępnych źródeł: czyli CEIDG lub rejestu KRS.

Powyższe zasady stosuje się od dnia 25.05.2018 roku.